تعرفهتعرفه خدمات

فتوگرافی صدرا با بیش از 10 سال سابقه در زمینه فتوگرافی و 5 سال سابقه در زمینه اسکن سه بعدی و الاینر، داشتن مجوزهای قانونی و بهداشت به طور رسمی فعالیت میکند.

فتوگرافی پزشکی

https://sadracp.com/wp-content/uploads/2021/07/quality.png
25000

تومان / ماهیانه

  • اسکن

خدمات الاینر

https://sadracp.com/wp-content/uploads/2021/07/download-1.png
50000

تومان / ماهیانه

  • اسکن

اسکن سه بعدی

https://sadracp.com/wp-content/uploads/2021/07/pie-chart.png
80000

تومان / ماهیانه

  • اسکن